UZNESENIE z 34. Zasadania OSRS

Posted by & filed under .

UZNESENIE

z 34. Zasadania Okrúhleho stola Rusínov Slovenska konaného 21. októbra 2022

 1. Zasadanie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) berie na vedomie:
 • informáciu o činnosti OSRS,
 • správu revízora OSRS,
 • Správu o zistených skutočnostiach v súvislosti s predloženým vyúčtovaním výdavkov projektu,
 • informáciu o hodnotení kampane Sme Rusíni v kontexte výsledkov sčítania obyvateľstva 2021.
 1. Zasadanie OSRS ruší garantov pre odborné oblasti a Výbor pre sčítanie obyvateľov 2021.
 1. Zasadanie OSRS v zmysle Čl. 4 ods. 5 písm. b) zriaďuje špecializované pracovné skupiny:
 • Komisia OSRS pre kultúru a ciele jej činnosti,
 • Komisia OSRS pre históriu a poveruje ju stanovením cieľov jej činnosti.
 1. Zasadanie OSRS v zmysle čl. 5 Stanov OSRS volí predsedníctvo v zložení:
 • predseda OSRS: Ing. Peter ŠTEFAŇÁK, PhD., – štatutár podľa čl. 6 Stanov OSRS,
 • člen zastupujúci kolektívnych členov: Ing. Marek HREBÍK (molody.Rusyny),
 • členka zastupujúca individuálnych členov: Táňa RUNDESOVÁ,
 • člen poradného orgánu vlády SR (ex offo): Mgr. Peter MEDVIĎ,
 • člen poradného orgánu vlády SR (ex offo): Mgr. Milan Ján PILIP,
 • hovorca OSRS: Mgr. Peter MEDVIĎ,
 • tajomník OSRS: Ing. Matúš DOPIRIAK.
 1. Zasadanie OSRS v zmysle čl. 9 ods. 2 Stanov OSRS volí Ing. Petra Jarinčíka za revízora OSRS.
 1. Zasadanie OSRS protestuje proti zámeru Ministerstva dopravy a výstavby SR osadzovať dopravné značky v rusínskom jazyku prepisom do medzinárodnej latinky použitím úradnej transliterácie platnej v príslušnom štáte, čo nerešpektuje kodifikovanú formu rusínskeho jazyka.
 1. OSRS žiada Ministerstvo kultúry SR, aby zrealizovalo prevod správy múzejných zbierok pochádzajúcich z rusínskych obcí vrátane skanzenu nachádzajúcich sa v správe SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku do správy SNM – Múzea rusínskej kultúry v Prešove vytvorením jeho detašovaného pracoviska vo Svidníku.
 1. Zasadanie OSRS poveruje predsedníctvo OSRS rokovať o vstupe OSRS do medzinárodnej organizácie FUEN – Federal Union of European Nationalities.

Zapísal: Mgr. Milan Pilip, tajomník OSRS

V Prešove 21. októbra 2022

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *