Uskutočnilo sa 34. zasadnutie OSRS. Platforma si pripomenula 10 rokov existencie

Posted by & filed under .

OSRS si volil nové predsedníctvo, funkciu predsedu obhájil Peter Štefaňák.

V piatok 21. októbra 2022 sa v priestoroch Slovenského národného múzea – Múzea rusínskej kultúry v Prešove uskutočnilo 34. zasadnutie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska. Po dlhšom období, ktoré bolo poznačené pandémiou, bolo zasadnutie prezenčne, pričom časť členov využila online formu účasti.

OSRS mal v programe zasadnutie viacero bodov. Okrem iného si členovia pripomenuli aj 10. výročie od založenie tejto platformy. S potešením môžeme po desiatich rokoch konštatovať, že OSRS nielen funguje, napĺňa svoje zámery a ciele, ale taktiež sa aj rozrastá, keďže aj na tomto zasadnutí boli privítaní noví individuálni a kolektívni členovia.

Hodnotenie predošlého obdobia

Medzi dôležité body zasadnutia patrilo hodnotenie práce OSRS za tri roky, počas ktorých viedol platformu vo funkcii predsedu Peter Štefaňák.

Zrekapitulovali sa aktivity OSRS, ktoré členovia počas tohto obdobia zrealizovali. Medzi nimi môžeme spomenúť jubilejný Rok rusínskej dediny, ktorý mal byť prípravou na kampaň k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2021, a ktorý bol úspešný nielen medzi dospelými, ale aj medzi deťmi, keďže sa organizovali v súvislosti s týmto rokom aj rôzne súťaže.

Štefaňák referoval o všetkých stretnutiach predstaviteľov OSRS, ktoré sa uskutočnili na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstva kultúry SR, Slovenského národného múzea či RTVS, a na ktorých sa vždy platforma snažila, do veľkej miery úspešne, presadzovať záujmy rusínskej národnostnej menšiny na Slovensku, ale otvorila aj témy práv Rusínov na Ukrajine.

Osobitný zreteľ malo hodnotenie kampane k sčítaniu obyvateľstva a taktiež výsledkov, vďaka ktorým počet Rusínov znova narástol a menšina si zachovala status tretej najväčšej na Slovensku, po Maďaroch a Rómoch.

Členovia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny taktiež informovali o činnosti tohto výboru, ako aj o situácii ohľadne prípravy národnostného zákona a o ďalšej legislatíve, ktorá sa priamo dotýka aj menšinových práv na Slovensku.

Volilo sa nové predsedníctvo

Na zasadnutí sa volilo aj nové predsedníctvo. Po troch rokoch sa skončilo funkčné obdobie predsedu, potrebné bolo voliť aj ďalších členov predsedníctva.

Funkciu predsedu na druhé trojročné (posledné možné) obhájil doterajší predseda Peter Štefaňák, ktorý v predošlom období úspešne zrealizoval kampaň k sčítaniu. Členmi predsedníctva ex offo ako členovia národnostného výboru zostali Peter Medviď (zároveň bol znova potvrdený vo funkcii hovorcu) a Milan Ján Pilip. Novým tajomníkom, a tým aj členom predsedníctva, sa stal Matúš Dopiriak. Za individuálnych členov bola do predsedníctva zvolená dlhoročná novinárka a rusínska aktivistka Táňa Rundesová, za kolektívnych členov Marek Hrebík, ktorý zastupuje organizáciu molody.Rusyny.

OSRS pokračuje v aktivitách a chce byť európskym partnerom

OSRS po desiatich rokoch úspešnej práce pokračuje vo svojich aktivitách. Na svojom zasadnutí platforma zrušila komisie, ktoré pracovali a pripravovali podklady v predošlých rokoch a rozhodla sa ich kreovať nanovo, pričom bude oslovovať aj odborníkov, ktorí nie sú členmi, no môžu pomôcť pri riešení jednotlivých oblastí. Už na piatkovom zasadnutí bolo odsúhlasené vedenie a obsahový zámer pre kultúrnu a historickú komisiu. V čo najkratšom čase sa má riešiť aj komisia školská.

Za jednu z najvážnejších a viac ako 30 rokov nevyriešenú otázku pokladá OSRS problematiku rusínskeho kultúrneho dedičstva v zbierkovom fonde SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Za účelom riešenia tohto problému bude platforma v najbližšom období podnikať ďalšie kroky.

Členovia OSRS taktiež na zasadnutí poverili predsedníctvo, aby začalo jednať o vstupe do jednej z významných európskych menšinových organizácií. OSRS má záujem stať sa v riešení otázok rusínskej menšiny európskym partnerom a mať aj vďaka takému členstvu dosah na politické frakcie Európskeho parlamentu, ktoré sa menšinovými otázkami zaoberajú.

Peter Medviď, tlačový hovorca OSRS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *