OSRS schválil akčné plány k Roku rusínskej dediny a kampani pred sčítaním obyvateľov. Rusíni zriadili Rad Adolfa Dobrianskeho

Posted by & filed under .

Prešov, 8. február 2020

V Prešove sa v sobotu 8. februára 2020 uskutočnilo 31. zasadnutie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska (OSRS). Platforma rusínskych profesionálnych inštitúcií, občianskych združení a aktivistov prijala dva akčné plány, ktoré sa viažu k Roku rusínskej dediny a kampani pred Sčítaním obyvateľov, domov a bytov 2021. OSRS dnes zriadil Rad Adolfa Dobrianskeho.

OSRS vyhlásil rok 2020 za Rok rusínskej dediny. Na sobotňajšom zasadnutí bolo predstavené logo, s ktorým sa budeme stretávať v rámci všetkých aktivít spojených s vyhláseným rokom. Logo vychádza z detailu ľudovej výšivky, s ktorou sa často stretávame v rusínskych regiónoch. Použitie zjednodušeného detailu odkazuje na bohatstvo rusínskej ľudovej kultúry, ktorá sa dodnes uchováva hlavne v obciach. Logo je v základnej verzii, v ktorej je transformovaním výšivkového vzoru zobrazená aj číslica 2020 a malej, zjednodušenej verzii s jedným detailom vzoru.

Predseda OSRS Peter Štefaňák pri tejto príležitosti predstavil aj akčný plán k Roku rusínskej dediny, ktorý bol na zasadnutí schválený. V rámci neho Rusíni pripravia aktivity na sociálnych sieťach, obce dostanú svoj priestor v rusínskych médiách, priestor pre ich prezentáciu by mal byť aj v rámci centrálnych či lokálnych kultúrnych podujatí.

OSRS chce týmto jubilejným rokom viac mediálne spopularizovať rusínske obce, poukázať na ich prírodné a kultúrneho bohatstvo, ale zároveň aj poukazovať na problémy, s ktorými sa tieto obce stretávajú. Keďže ide väčšinou o tzv. malé obce na severovýchode Slovenska, medzi ich problémy patrí finančné poddimenzovanie, nedostatok pracovných príležitostí a s tým spojená migrácia za prácou do iných regiónov, čoho efektom je vyľudňovanie rusínskeho regiónu a následná asimilácia.

Pre koordináciu jednotlivých aktivít v rámci Roku rusínskej dediny boli dnes schválení aj koordinátori za regióny, v ktorých žije aj rusínske obyvateľstvo. Koordinátori budú mať okrem iného na starosti komunikáciu so starostami, ktorí prejavia záujem participovať na tomto jubilejnom roku.

Keďže sa pripravuje Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021, predseda OSRS dnes predstavil aj akčný plán ku kampani pred sčítaním. Platforma schválila, že sa paralelne popri aktivitách k Roku rusínskej dediny začnú v druhej polovici roka robiť aj aktivity, ktoré by mali povzbudiť ľudí rusínskeho pôvodu, aby sa prihlásili k svojej národnosti a materinskému jazyku.

Aj v tomto prípade chcú Rusíni využívať priestor sociálnych sietí, budú sa pripravovať videá, letáky, publikácie, v ktorých sa budú prezentovať Rusíni, ich kultúra, dejiny, osobnosti a výzvy k sčítaniu by sa mali znova objaviť aj na bilbordoch. OSRS chce v jednotlivých regiónoch pripravovať aj diskusie spojené s kultúrnymi podujatiami. Kampaň by mala pokračovať aj v budúcom roku, kedy sa sčítanie uskutoční.

OSRS dnes zriadil Rad Adolfa Dobrianskeho, ktorý bude udeľovať fyzickým a právnickým osobám, ktoré sa zaslúžili o rozvoj národnej identity, obhajobu práv Rusínov vyplývajúcich z medzinárodných dokumentov a zvyšovanie kvality života Rusínov na Slovensku aj v zahraničí. Novozriadený rad nesie meno významného rusínskeho buditeľa a politika. Rad pozostáva z piatich tried a jednej osobitnej triedy s kolanou (radovou reťazou). OSRS chce takto oceňovať zásluhy v prospech Rusínov.

Prvýkrát bude OSRS odovzdávať toto vyznamenie 22. februára 2020 na 2. Reprezentačnom plese Rusínov, ktorý sa uskutoční v Košiciach. Účastní na zasadnutí rozhodli o tom, že Rad Adolfa Dobrianskeho 4. triedy bude prepožičaný Vasiľovi Jaburovi a Anne Kuzmiakovej, Rad Adolfa Dobrianskeho 5. triedy bude prepožičaný Bogdanovi Gambaľovi.

Vyznamenaní:

doc. PhDr. Vasiľ Jabur, CSc. – je jedným z kodifikátorov rusínskeho jazyka na Slovensku. Patrí k najvýznamnejším rusínskym jazykovedcom, bol riaditeľom Ústavu rusínskeho jazyka pri Rusínskej obrode na Slovensku, dodnes pôsobí na Ústave rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity v Prešove. Je autorom mnohých vedeckých prác z oblasti rusínskej jazykovedy. Rad Adolfa Dobrianskeho 4. triedy sa mu prepožičiava za významný prínos v oblasti rozvoja rusínskeho jazyka.

Mgr. Anna Kuzmiaková – rusínska novinárka, prekladateľka a aktivistka. Bola členkou prvej redakcie rusínskej periodickej tlače po roku 1989, ktorá vznikla pri Rusínskej obrode na Slovensku. Neskôr zakladala periodikum Info Rusín. Taktiež sa podieľala na príprave kodifikácie rusínskeho jazyka. Pôsobila aj ako predsedníčka Rusínskej obrody na Slovensku, založila jedinú celoslovenskú súťaž v recitácii v rusínskom jazyku Duchnovičov Prešov. Rad Adolfa Dobrianskeho 4. triedy sa jej prepožičiava za významný prínos v oblasti rozvoja rusínskej tlače a kultúry.

Mgr. Bogdan Gambaľ – rusínsky aktivista z Poľska sa pohyboval v rusínskom hnutí od druhej polovice 80. rokov 20. storočia. Po roku 1989 bol jedným z tých, ktorí obnovili činnosť najstaršej rusínskej organizácie v Poľsku – Ruska Bursa v Gorliciach, je jej predsedom. V roku 2011 založil pri tejto organizácii prvé rusínske internetové rádio, ktoré vysielalo 24 hodín denne lem.fm. To sa medzičasom dostalo do terestriálneho vysielania. Popri rádiu vznikol aj spravodajský portál lem.fm. Radu Adolfa Dobrianskeho 5. triedy sa mu prepožičiava za významný prínos v oblasti rusínskych médií.

Peter Medviď, hovorca OSRS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *