Závery zo 17. zasadania Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

Posted by & filed under .

ОКРУГЛЫЙ СТІЛ РУСИНІВ СЛОВЕНЬСКА
OKRÚHLY STÔL RUSÍNOV SLOVENSKA

ZÁVERY Z ROKOVANIA
Závery zo 17. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska
konaného 16. januára 2016 v Prešove

1. Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) podporuje riešenie otázky Rusínov
gréckokatolíckeho vierovyznania spôsobom vymenovania pomocného biskupa v súčasnej
Prešovskej archieparchii, ktorý by mal v pôsobnosti aj pastoráciu Rusínov.

2. OSRS poveruje V. Minčiča spracovaním legislatívneho zámeru na základe návrhu
národnostného zákona a na základe doterajších pripomienok zástupcov ďalších
národnostných menšín.

3. OSRS poveruje J. Kaliňáka, aby spracoval analýzu čerpania dotácií na podporu rusínskej
kultúry za rok 2015 a predložil OSRS.

4. OSRS vyzýva svojich členov, aby do konca januára 2016 predložili svoje návrhy priorít
pre podporu rusínskej kultúry na rok 2016 v predpísanej forme, o ktorých sa bude
hlasovať per rollam v priebehu mesiaca február 2016. Výsledok hlasovania bude
predložený ako odporúčanie dotačnej komisii Úradu vlády SR.

5. OSRS odporúča dotačnej komisii Úradu vlády, aby podporila také festivaly a podujatia,
kde je najväčší podiel odprezentovanej rusínskej kultúry.

6. OSRS vyzýva svojich členov, aby pri podávaní projektov rešpektovali schválené priority.

7. OSRS ukladá tajomníkovi zriadiť vlastnú doménu a hosting OSRS, na ktorú bude
migrovaná stránka OSRS zo súčasnej domény www.pilip.sk.

8. OSRS ponúka nad rámec Rokovacieho poriadku OSRS jedno miesto ad hoc
v predsedníctve OSRS pre organizáciu Rusínska obroda na Slovensku na obdobie výkonu
zdvojenej funkcie M. Pilipa (tajomník OSRS a člen VNMES).

9. OSRS:
a) berie na vedomie abdikáciu predsedu OSRS A. Ligu z funkcie,
b) poveruje dočasným výkonom funkcie predsedu OSRS M. Sekeráka do času riadnej
voľby predsedníctva OSRS.

10. OSRS poveruje M. Sekeráka na sprostredkovanie riešenia sporu týkajúceho sa Ruského domu v Prešove.

Zapísal: Milan Pilip, tajomník OSRS
V Prešove 16. januára 2016