Výzva predsedníctva Okrúhleho stola rusínskym organizáciám k projektom na rok 2016

Posted by & filed under .

Výzva predsedníctva Okrúhleho stola rusínskym organizáciám

 Na základe vyhlásenia výzvy Úradu splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny a etnické skupiny na podávanie projektov v dotačnom programe Úradu vlády SR „Kultúra národnostných menšín 2016“, predsedníctvo Okrúhleho stola Rusínov Slovenska vyzýva všetky rusínske organizácie a ďalšie subjekty pôsobiace v rusínskom hnutí, aby vypracúvali a podávali také projekty na rok 2016, ktoré budú mať pridanú hodnotu (prinesú úžitok), a prispejú k dosahovaniu cieľov Programu rozvoja rusínskej národnostnej v Slovenskej republike.

Okrúhly stôl Rusínov Slovenska po prerokovaní priorít v oblasti kultúry pre rok 2016, odporúči dotačnej komisii, aby pri rozhodovaní o projektoch brala do úvahy sledovanie priorít podanými projektmi, ako aj kritérium napĺňania cieľov zmieneného Programu rozvoja.

Úplné znenie Programu rozvoja rusínskej národnostnej v Slovenskej republike je dostupné na internetovej stránke OSRS:

http://okruhly-stol.sk/wp-content/uploads/2015/05/Program-rozvoja.pdf

predsedníctvo OSRS

15. novembra 2015