Závery z 5. Zasadania Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

Posted by & filed under .

ОКРУГЛЫЙ СТІЛ РУСИНІВ СЛОВЕНЬСКА
OKRÚHLY STÔL RUSÍNOV SLOVENSKA

ZÁVERY Z ROKOVANIA
Závery z 5. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska
konaného 25. mája 2013 vo Svidníku

1. a) Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) vyjadruje nesúhlas s prezentáciou rusínskeho zbierkového fondu nachádzajúceho sa v SNM – Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku ako zbierky ukrajinskej kultúry, a žiada o zásadnú nápravu.

b) OSRS žiada vedenie Slovenského národného múzea, aby predložilo OSRS koncepciu rozvoja rusínskeho múzejníctva, a to najneskôr do konca roka 2013.

2. OSRS odporúča členom dočasnej zmiešanej pracovnej skupiny pre vypracovanie pravidiel prerozdeľovania finančných prostriedkov v rámci dotačného programu Kultúra národnostných menšín Jánovi Lipinskému a Alexandrovi Dulebovi, aby presadzovali tieto hodnotiace kritériá:

a)      Existencia materského štátu

b)      Počet obyvateľov hlásiacich sa k materinskému jazyku

c)      Historické krivdy na národnostnej menšine

d)      Množstvo profesionálnych kultúrnych inštitúcií

e)      Množstvo profesionálnych vzdelávacích inštitúcií

f)       Počet profesionálne zamestnaných pracovníkov v kultúrnych a vzdelávacích inštitúciách

g)      Existencia špeciálnych grantových schém

h)      Špeciálni splnomocnenci pre národnostnú menšinu

i)        Množstvo vytvorených pracovných miest na úradoch štátneho aparátu

j)        Percento nezamestnanosti v obci/v samosprávnom kraji, kde žije národnostná menšina

k)      Počet škôl s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny alebo vyučovaním jazyka národnostnej menšiny

l)        Počet obcí so zastúpením národnostných menšín v póloch rastu/mimo pólov rastu

3. OSRS poveruje Ivana Banduriča spracovať analýzu financovania rusínskej národnostnej menšiny na Slovensku v termíne do 29. mája 2013.

4. OSRS poveruje Milana Pilipa, aby požiadal Ministerstvo zahraničných vecí SR o informácie týkajúce sa konkrétnej výšky podpory zo strany materských štátov pre národnostné menšiny žijúce na Slovensku za roky 2010, 2011 a 2012.

5. OSRS schvaľuje návrh programových cieľov na regionálnej úrovni VÚC Prešovského samosprávneho kraja, ktoré budú predložené kandidátom a kandidujúcim subjektom vo voľbách do VÚC na jeseň 2013.

6. OSRS schvaľuje pripomienky k materiálu „Správa o stave školstva na Slovensku na verejnú diskusiu“, ktoré budú zaslané Ministerstvu školstva SR v termíne najneskôr do 31. mája 2013.

7. Nasledujúce Zasadanie OSRS sa uskutoční 29. júna 2013 v Prešove (pre schválenie programu rozvoja rusínskej národnostnej menšiny).

Zapísal: Milan Pilip, tajomník OSRS

Vo Svidníku dňa 25. mája 2013