Požiadavky Rusínov pre kandidátov na župana a poslancov Prešovského samosprávneho kraja

Posted by & filed under , .

Okrúhly stôl Rusínov Slovenska

všetkým kandidátom na predsedu a poslancov PSK

Väčšina občanov SR, ktorí sa v sčítaní obyvateľstva v roku 2011 prihlásili k rusínskej národnosti, žije na území Prešovského samosprávneho kraja. Podmienky ich života a zabezpečenie ich občianskych práv závisí i od regionálnej samosprávy na úrovni VÚC PSK, nielen od politiky centrálnych orgánov štátu. Zastupiteľstvo VÚC PSK, Predseda PSK,  a Úrad PSK disponujú kompetenciami, ktoré môžu prispieť k rozvoju rusínskej národnostnej menšiny v SR. Ide najmä o kompetencie v oblasti správy stredného školstva, kultúrnych zariadení, dopravnej infraštruktúry, sociálnych služieb, stavebného a živnostenského podnikania a pod.

Predsedovia samosprávnych krajov a poslanci regionálnych zastupiteľstiev budú volení v novembri 2013. K voličským urnám pôjdu i občania rusínskej národnosti. Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (OSRS) sa obracia na všetkých kandidátov, ktorí sa budú uchádzať o pozíciu predsedu PSK a poslanecké mandáty v Zastupiteľstve PSK vo voľbách v novembri 2013, rovnako ako i politické subjekty, ktoré ich budú nominovať, aby vo svojom volebnom programe i výkone funkcií po voľbách zohľadnili nižšie uvedené základné požiadavky Rusínov Slovenska.

 

Programové ciele na regionálnej úrovni VÚC Prešovského samosprávneho kraja

schválené na zasadaní Okrúhleho stola Rusínov Slovenska 25. mája 2013 vo Svidníku

 

Programová požiadavka

 • Vypracovať program rozvoja rusínskej národnostnej menšiny v podmienkach VÚC PSK so zameraním na rozvoj kultúry Rusínov, používanie rusínskeho jazyka, vzdelávanie v rusínskom jazyku a sociálno-ekonomický rozvoj rusínskych obcí

Zdôvodnenie: VÚC PSK má kompetencie pre riešenie otázok, ktoré sa týkajú rozvoja národnostných menšín, vrátane zabezpečenia ich kultúrnych potrieb, zachovaniaa rozvoja rusínskeho jazyka, podporyvzdelávania v rusínskom jazyku na stredných školách a sociálno-ekonomického rozvoja málopočetných rusínskych obcí

 

Inštitucionálne požiadavky

 • Zriadiť Odbor pre národnostné menšiny v rámci Úradu PSK

Zdôvodnenie: v rámci Úradu PSK neexistuje žiadny odbor, ktorý by sa venoval otázkam národnostných menšín

 • Zriadiť Komisiu pre národnostné menšiny v rámci Zastupiteľstva PSK

Zdôvodnenie: v rámci Zastupiteľstva je zriadená Komisia kultúry a národnostných menšín. Otázky, týkajúce sa národnostných menšín, vrátane rusínskej menšiny, sa však nedajú zúžiť iba na otázky kultúry

 • Inštitucionalizovať pravidelné konzultácie medzi Zastupiteľstvom PSK, Úradom PSK a zástupcami rusínskych organizácií

Zdôvodnenie: orgány VÚC PSK by mali konzultovať so zástupcami rusínskej menšiny vypracovanie programu rozvoja rusínskej národnostnej menšiny v podmienkach kraja, vrátane zabezpečenia kultúrnych, vzdelávacích a sociálno-ekonomických potrieb rusínskeho obyvateľstva

 • Zriadiť rusínsku knižnicu alebo rusínske oddelenie na existujúcej krajskej knižnici v Prešove v pôsobnosti PSK

 

Kultúra

 • Zlepšiť podmienky pre činnosť a ďalší rozvoj Divadla Alexandra Duchnoviča (DAD) a Poddukelského umeleckého ľudového súboru (PUĽS). Podporiť prechod zriaďovateľskej pôsobnosti DAD i PUĽS z PSK na Ministerstvo kultúry SR

Zdôvodnenie: VÚC PSK je zriaďovateľom DAD a PUĽS. Obidva profesionálne umelecké súbory predstavujú piliere kultúrneho života Rusínov

 • Zriadiť dotačný program VÚC PSK, ktorý by bol zameraný na podporu a rozvoj kultúry a práv národnostných menšín v PSK

Zdôvodnenie: v súčasnosti na úrovni VÚC PSK existuje program dotácií predsedu PSK, ktorý je značne obmedzený z hľadiska objemu finančných prostriedkov i počtu podporených žiadostí. Obce PSK a rusínske organizácie, ktoré organizujú kultúrne podujatia v kraji, sú odkázané iba na podporu ústredných inštitúcií SR. Podpora kultúrnych potrieb občanov národnostných menšín žijúcich v PSK nemôže byť iba záležitosťou vlády SR. Musí byť i predmetom činnosti regionálnej samosprávy.

 

Jazyk a školstvo

 • Podporiť vzdelávanie v rusínskom jazyku na stredných školách, ktoré sa nachádzajú v pôsobnosti VÚC PSK.

Zdôvodnenie: v súčasnosti sa rusínsky jazyk vyučuje vo forme krúžku iba na jednej strednej škole v PSK – gymnázium v Medzilaborciach. VÚC PSK by mala nájsť nástroje na motiváciu stredných škôl v okresoch PSK, v ktorých žijú Rusíni, aby  podporila výučbu rusínskeho jazyka

 

Rozvoj malých obcí

 • Prepojiť plánovanie regionálneho rozvoja PSK s rozvojovými plánmi obcí

Zdôvodnenie: v súčasnosti chýba prepojenie medzi rozvojovou politikou na úrovni VÚC PSK a rozvojovými plánmi obcí v PSK

 • Rozvíjať dopravnú infraštruktúru okresov severovýchodného Slovenska

Zdôvodnenie: jedným z najväčších rozvojových problémov rusínskych obcí v okrajových okresoch PSK situovaných v prihraničných oblastiach s Ukrajinou a Poľskom je zlá dopravná infraštruktúra

 • Poskytnúť bezplatnú pomoc starostom malých rusínskych obcí pri vypracovávaní, predkladaní a realizácii projektov financovaných z európskych fondov

Zdôvodnenie: väčšina rusínskych obcí sú málopočetné obce (menej než 500 obyvateľov), ktoré trpia migráciou mladej generácie za prácou a vzdelaním do väčších miest. Starostom takýchto obcí často chýbajú znalosti, ktoré by im umožňovali čerpať zdroje z európskych fondov

 

Zoznam kandidátov bez ohľadu na politickú príslušnosť, ktorí zahrnú tieto požiadavky alebo ich časť do svojho volebného programu, bude publikovaný v rusínskej tlači a na internete v období predvolebnej kampane.