Tlačová správa: Okrúhly stôl Rusínov Slovenska zvolil svoje predsedníctvo. Rusíni budú požadovať viac financií pre všetky národnostné menšiny

Posted by & filed under .

Okrúhly stôl Rusínov Slovenska zvolil svoje predsedníctvo. Rusíni budú požadovať viac financií pre všetky národnostné menšiny

Prešov, 20. apríl 2013

V Prešove sa v sobotu 20. apríla konalo štvrté zasadnutie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska (OSRS). Témami boli voľby predsedníctva, ale aj program prejednávania legislatívnych podkladov pre zákon o národnostných menšinách a oblasti školstva, financovania národnostných menšín, či stanovisko k blížiacim sa voľbám do vyšších územných celkov.

OSRS v prvom bode programu zvolil svoje predsedníctvo na prvé volebné obdobie. Vo funkcii predsedu zástupcovia Rusínov potvrdili známeho slovenského politológa rusínskeho pôvodu Alexandra Dulebu. Ďalšími členmi predsedníctva sa stali Ján Lipinský a Ján Kaliňák, obaja členovia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny, ktorí sú členmi predsedníctva ex offo, Michal Sekerák, starosta obce Bajerovce, ktorý zastupuje Základnú školu s materskou školou s vyučovacím jazykom rusínskym v Bajerovciach, Jozef Tkáč za Divadlo Alexandra Duchnoviča, Marcela Ruňaninová, zastupujúca Základnú školu s materskou v školou v Kalnej Roztoke a Oľga Glosíková za individuálnych členov, ktorá je zároveň riaditeľkou Slovenského národného múzea – Múzea rusínskej kultúry v Prešove. Poslednými členmi predsedníctva sa stali Milan Pilip vo funkcii tajomníka OSRS a Peter Medviď, ktorý bol zvolený za tlačového hovorcu tejto rusínskej platformy.

Medzi dôležité body rokovania Rusíni zahrnuli školstvo, alokáciu finančných prostriedkov pre národnostné menšiny a taktiež blížiace sa voľby do vyšších územných celkov.  OSRS poveril svojho predsedu A. Dulebu, aby v súčinnosti s Annou Pliškovou, riaditeľkou Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity v Prešove, vypracoval stanovisko OSRS k legislatíve školstva, v dôsledku ktorej by mohlo dôjsť  k zrušeniu málotriednych škôl. Ak by došlo k avizovanému rušeniu tzv. málotriedok, v rámci znižovania nákladov zo strany Ministerstva školstva SR, Rusíni budú požadovať výnimky pre národnostné menšiny. Obe školy, ktoré na Slovensku existujú s vyučovacím jazykom rusínskym, sú totiž málotriedky. V prípade neudelenia výnimiek pre národnostné školy, by to znamenalo totálny zánik už aj tak úbohého stavu rusínskeho školstva na Slovensku, s čím Rusíni nemôžu súhlasiť. Možnosť vzdelávania v materinskom jazyku je pre každého občana SR zaručená ústavne.

Ďalšou kľúčovou témou bolo riešenie budúcnosti prideľovania finančných prostriedkov na kultúru národnostných menšín. Podľa rozpočtu Ministerstva kultúry SR na r. 2013 na výdavky bolo schválených 188.455.400,- € z toho na „kultúrne služby“ 106.911.972,- €. Pri odpočítaní dotácie pre národnostné menšiny 4.250.000,- €, na tzv. kultúrne služby pre občanov slovenskej národnosti bolo vyčlenených 102.661.972,- €, čo činí na jedného občana slovenskej národnosti 23,70 €. Na kultúru národnostných menšín bolo vyčlenených 4,14 %, pričom podiel občanov všetkých národnosti k občanom národnosti slovenskej činí 15 %. Na občana rusínskej národnostnej menšiny tak napríklad činí výdavok štátu na kultúru 5,97 €. OSRS považuje tento stav za neprimeraný a jeho zástupcovia budú hľadať cestu pre rokovania so zástupcami ďalších národnostných menšín o spoločnom postupe pri vyvíjaní úsilia o aspoň čiastočnú nápravu tohto stavu.

Rusíni nenechali bokom ani blížiace sa voľby do vyšších územných celkov. Rusíni zjednotení v OSRS sa dohodoli, že prostredníctvom svojho predsedu oslovia so svojimi požiadavkami politické strany, ale aj nezávislých kandidátov uchádzajúcich sa o hlasy v regiónoch, kde žijú Rusíni. Požiadavky budú formulované tak, aby sa splnili základné a veľmi potrebné body pre zlepšenie kultúrneho a spoločenského života tejto komunity. Na základe rokovaní a prípadnej akceptácie rusínskych požiadaviek vo svojom programe, vyjadrí OSRS svoju podporu volebným kandidátom.

Najbližšie zasadnutie OSRS, tentoraz slávnostné, sa uskutoční 25. mája vo Svidníku, počas konania 1. ročníka Festivalu kultúry Rusínov Slovenska.

Okrúhly stôl Rusínov Slovenska je otvorenou platformou, ktorej cieľom je zjednotenie rusínskeho hnutia na Slovensku. Je koncepčnou, konzultačnou a informačnou platformou rusínskych organizácií, profesionálnych ustanovizní a osobností, ktorých činnosť je zameraná na obrodzovací proces Rusínov na Slovensku.

Peter Medviď, tlačový hovorca OSRS