Závery zo 4. Zasadania Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

Posted by & filed under .

ОКРУГЛЫЙ СТІЛ РУСИНІВ СЛОВЕНЬСКА

OKRÚHLY STÔL RUSÍNOV SLOVENSKA

ZÁVERY Z ROKOVANIA

Závery zo 4. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

konaného 20. apríla 2013 v Prešove

 

  1. Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) volí predsedníctvo OSRS v zložení:

1)      predseda Alexander Duleba,

2)      tajomník Milan Pilip,

3)      tlačový hovorca Peter Medviď,

4)      člen zastupujúci organizácie (Základná škola s materskou školou Bajerovce), starosta obce Bajerovce Michal Sekerák,

5)      člen zastupujúci organizácie (Divadlo Alexandra Duchnoviča) Jozef Tkáč,

6)      člen zastupujúci organizácie (Základná škola s materskou školou Kalná Roztoka 169) Marcela Ruňaninová

7)      člen zastupujúci individuálnych členov Oľga Glosíková,

8)      člen Výboru pre národnostné menšiny Rady vlády SR Ján Kaliňák (ex offo, nevolí sa OSRS)

9)      člen Výboru pre národnostné menšiny Rady vlády SR Ján Lipinský (ex offo, nevolí sa OSRS)

 

  1. OSRS poveruje predsedu OSRS A. Dulebu, aby v súčinnosti s a A. Pliškovou vypracoval stanovisko OSRS k novej legislatíve školstva, v dôsledku ktorej môže dôjsť k zrušeniu málotriednych škôl v horizonte dvoch rokov, čo by znamenalo likvidáciu rusínskeho národnostného školstva.

 

  1. OSRS poveruje garantov a ich pracovné skupiny na vypracovanie programu rozvoja rusínskej národnostnej menšiny za jednotlivé oblasti v termíne do 20. júna 2013.

 

  1. OSRS poveruje predsedu OSRS A. Dulebu na vedenie rokovaní s vedením RTVS o problematike rusínskeho národnostného vysielania.

 

  1. OSRS vyslovuje nespokojnosť so súčasným stavom alokácie finančných prostriedkov na podporu kultúry národnostných menšín, vypracuje vlastný  návrh na spôsob alokácie týchto financií, a je pripravený rokovať s vládou a zástupcami ostatných národnostných menšín.

 

  1. OSRS schvaľuje zmeny Rokovacieho poriadku OSRS.

 

  1. Nasledujúce Zasadania OSRS sa uskutočnia 25. mája 2013 (počas konania rusínskeho festivalu vo Svidníku) a 29. júna 2013 (pre schválenie programu rozvoja rusínskej národnostnej menšiny).

 

Zapísal: Milan Pilip

V Prešove dňa 20. apríla 2013