Závery z 3. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

Posted by & filed under .

ОКРУГЛЫЙ СТІЛ РУСИНІВ СЛОВЕНЬСКА

OKRÚHLY STÔL RUSÍNOV SLOVENSKA

ZÁVERY Z ROKOVANIA

Závery z 3. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

konaného 2. februára 2013 v Prešove

 

  1. Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) schválil Rokovací poriadok OSRS.

 

  1. OSRS stanovil prvý termín pre zaslanie prvých žiadostí organizácií a jednotlivcov o členstvo v OSRS do konca februára 2013. Žiadosti je potrebné zaslať elektronicky alebo poštou poverenému tajomníkovi OSRS Milanovi Pilipovi.

 

  1. OSRS schválil 6 prioritných oblastí pre vypracovanie programu rozvoja rusínskej národnostnej menšiny a poveril garantov pre spracovanie programových cieľov OSRS za jednotlivé oblasti (do 10.3.2013) nasledovne:

a)      legislatíva – Andrej Liga,

b)      školstvo – Alexander Duleba bol poverený, aby oslovil s ponukou na prevzatie garancie riaditeľku Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry Annu Pliškovú,

c)      kultúra – Vladimír Marušin

d)      hlavné inštitúcie – Oľga Glosíková,

e)      mediálna prezentácia – Alexander Duleba bol poverený, aby oslovil s ponukou na prevzatie garancie konateľa spoločnosti M&L Michala Micenka,

f)       samosprávy – Daniela Galandová.

 

  1. OSRS prerokoval program Výboru pre národnostné menšiny Rady vlády SR v roku 2013 a rozhodol o pripomienkovaní 8 materiálov, ktoré budú predmetom rokovania Výboru. OSRS poveril vypracovaním prvého návrhu stanoviska voči pripomienkovaným materiálom vybraných zástupcov (viac pozri – Zápisnica z rokovania OSRS).

 

  1. OSRS vzal na vedomie informáciu o príprave založenia nadácie pre podporu rozvoja rusínskej menšiny v SR.

 

  1. OSRS vyslovil podporu prvému festivalu Rusínov vo Svidníku, ktorý bude organizovať  Okresná organizácia Rusínskej obrody Svidník v máji 2013.

 

  1. OSRS poveril:

a)      Alexandra Dulebu ďalším vedením platformy OSRS, zvolaním jej 4. zasadnutia v termíne 16. marca 2013 a vedením ďalších rokovaní s ostatnými subjektmi v rusínskom hnutí,

b)      Milana Pilipa spracovaním zápisnice, záverov z rokovania, prípravou internetovej stránky OSRS a vedením spisovej agendy,

c)      Petra Medviďa spracovaním a publikovaním tlačovej správy z 3. zasadnutia OSRS.

 

V Prešove, 2. februára 2013

Zapísal: Milan Pilip