Tlačová správa: Rusíni chcú mať slovo v tvorbe národnostnej politiky SR. Pri rozvoji sa už nebudú spoliehať len na štátne dotácie

Posted by & filed under .

Prešov, 2. februára 2013

V Prešove sa dňa 2. februára 2013 uskutočnilo 3. zasadnutie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska (OSRS), ktoré zvolal Alexander Duleba, poverený jeho vedením.

Na stretnutí, ktoré  sa konalo za účasti zástupcov rusínskych občianskych združení, profesionálnych inštitúcií ako Divadlo Alexandra Duchnoviča, Puddukelského umeleckého ľudového súboru či Múzea rusínskej kultúry v Prešove, ale aj nezávislých rusínskych aktivistov a podnikateľov, bolo vyslovené poľutovanie nad tým, že napriek snahám a rokovaniam Alexandra Dulebu s najväčšou rusínskou organizáciou Rusínskou obrodou na Slovensku (ROS), sa jej predsedníctvo dištancovalo od spolupráce s OSRS. Ako povedal Duleba, práca OSRS bez Rusínskej obrody nebude bezvýznamná, ale všetci účastníci sa zhodujú v tom, že participácia ROS za okrúhlym stolom by bola prospešná tak pre túto otvorenú platformu Rusínov, ako aj pre celý budúci rozvoj tejto národnostnej menšiny. Aj preto naďalej zostáva Dulebovi úloha, komunikovať s ROS a snažiť sa dôjsť k pozitívnemu výsledku.

Účastníci sobotňajšieho zasadania prerokovali základný dokument OSRS, ktorým je Rokovací poriadok OSRS a schválili odborných garantov pre spracovanie jednotlivých programových cieľov pre rozvoj rusínskej národnostnej menšiny v oblasti legislatívy, školstva, kultúry, profesionálnych inštitúcií, mediálnej prezentácie a taktiež v oblasti samospráv. Spracovanie týchto programových bodov má slúžiť jednak ako východisko pre pripomienkové konania materiálov, ktoré majú byť tohto roku prerokované vo Výbore pre národnostné menšiny Rady vlády SR, ale taktiež ako podklady pre vlastné legislatívne návrhy OSRS, ktoré by mali slúžiť k zlepšeniu postavenia a zabezpečiť možnosť celkového rozvoja tejto menšiny na Slovensku. Rusíni cítia potrebu viac zasahovať do legislatívnych procesov a do procesov celkového vytvárania podmienok pre život národnostných menšín na Slovensku, pretože súčasná situácia, či už sa to týka financovania alebo zakonzervovania legislatívneho stavu podľa sčítania obyvateľstva z roku 2001, je pre nich nevyhovujúca.  Pripomienky vyjadrené OSRS k rokovaniam Výboru pre národnostné menšiny budú vždy tlmočiť zástupcovia tejto menšiny vo Výbore Ján Kaliňák a Ján Lipinský, ktorí sú členmi okrúhleho stola ex offo.

OSRS na zasadnutí privítal iniciatívu rusínskych filantropov z radov úspešných podnikateľov, ktorí dnes oznámili prípravu založenia nadácie pre podporu rozvoja rusínskej národnostnej menšiny. Aj vďaka tejto nadácii, ktorá by mala byť prvá svojho druhu, by skupina podnikateľov chcela zabezpečiť lepšie podmienky pre fungovanie kultúry a osvety a istú dávku nezávislosti týchto aktivít od štátnych dotácií, ktoré pre tento rok, napriek progresívnemu nárastu počtu obyvateľov s rusínskou národnosťou, dopadli pre Rusínov horšie, ako po minulé roky.

Okrúhly stôl Rusínov Slovenska je otvorenou platformou, ktorej cieľom je zjednotenie rusínskeho hnutia na Slovensku. Mal by byť koncepčnou, konzultačnou a informačnou platformou rusínskych organizácií, profesionálnych ustanovizní a osobností, ktorých činnosť je zameraná na obrodzovací proces Rusínov na Slovensku.

 

Za OSRS Peter Medviď