Závery z 15. zasadania Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

Posted by & filed under .

ОКРУГЛЫЙ СТІЛ РУСИНІВ СЛОВЕНЬСКА
OKRÚHLY STÔL RUSÍNOV SLOVENSKA

ZÁVERY Z ROKOVANIA
Závery z 15. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska
konaného 2. mája 2015 v Prešove

1. Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) schvaľuje Program rozvoja rusínskej národnostnej menšiny v Slovenskej republike. Poveruje D. Galandovú na vykonanie finálnych formálnych úprav.

2. OSRS schvaľuje „Model na prerozdelenie financií na kultúru rusínskej národnostnej menšiny“. Poveruje členov Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny Rady vlády SR (ďalej len „VNMES“) M. Mňahončáka a J. Lipinského na predloženie tohto modelu výboru na prerokovanie.

3. OSRS schvaľuje zásady platenia členského v OSRS pre kolektívnych aj individuálnych členov.

4. OSRS mení Rokovací poriadok OSRS tak, že v predsedníctve OSRS bude len jeden zástupca za kolektívnych členov.

5. OSRS volí predsedníctvo OSRS v zložení: predseda Andrej Liga, tajomník Milan Pilip, hovorca Peter Medviď, zástupca za kolektívnych členov Ľuba Kráľová, zástupca za individuálnych členov Peter Jurčišin. Členmi predsedníctva ex offo sú členovia VNMES Milan Mňahončák a Ján Lipinský.

6. OSRS vyzýva Svetový kongres Rusínov, aby otvoril diskusiu k otázke rusínskej národnej symboliky na základe vydanej publikácie „Rusínska národná symbolika“ (od autora M. Pilipa).

Zapísal: Milan Pilip, tajomník OSRS
V Prešove 2. mája 2015