Závery z 13. zasadania Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

Posted by & filed under .

ОКРУГЛЫЙ СТІЛ РУСИНІВ СЛОВЕНЬСКА
OKRÚHLY STÔL RUSÍNOV SLOVENSKA

ZÁVERY Z ROKOVANIA
Závery z 13. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska
konaného 4. októbra 2014 v Prešove

1. Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) prerokoval model na rozdelenie financií pre rusínsku národnostnú menšinu, ktorý bude založený na rozdelení rozpočtu na fixnú a variabilnú časť. OSRS poveruje P. Medviďa a M. Pilipa dopracovať jednotlivé podprogramy, ktoré zašlú členom OSRS na pripomienkovanie. Schválený model bude predložený Úradu vlády SR.

2. OSRS bude nominovať členov komisie Úradu vlády SR pre posudzovanie projektov v programe Kultúra národnostných menšín. Zároveň na nasledujúcom zasadaní prerokuje zoznam prioritných projektov na rok 2015, ktoré budú predložené členom komisie ako odporúčanie. OSRS vyzýva všetky rusínske organizácie, aby predložili plán svojich aktivít a návrh projektov na rok 2015 (tajomníkovi OSRS na adresu milan@pilip.sk) do konca novembra 2014.

3. OSRS poveruje pracovnú skupinu pre školstvo zaktualizovať priority za oblasť rusínskeho národnostného školstva, ktoré budú zaslané A. Dulebovi ako podklad pre spracovanie Programu rozvoja rusínskej národnostnej menšiny.

4. OSRS poveruje A. Dulebu skompletizovať konečný návrh Programu rozvoja rusínskej národnostnej menšiny a predložiť na pripomienkovanie členom OSRS a na schválenie na nasledujúcom zasadaní OSRS.

5. OSRS poveruje M. Mňahončáka spracovať návrh listu adresovaný predsedovi vlády SR vo veci SNM-Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku.

6. OSRS poveruje predsedu OSRS A. Ligu osloviť písomne predsedov všetkých rusínskych organizácií, aby sa vyjadrili k forme spolupráce s OSRS.

Zapísal: Milan Pilip, tajomník OSRS
V Prešove 4. októbra 2014