Tlačová správa: Rusíni chcú rokovať s ďalšími menšinami o národnostnom zákone

Posted by & filed under .

Rusíni chcú rokovať s ďalšími menšinami o národnostnom zákone

V sobotu 4. októbra 2014 sa v Prešove uskutočnilo 13. rokovanie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska (OSRS), v rámci ktorého sa zástupcovia Rusínov dohodli na začatí rozhovorov so zástupcami všetkých národnostných menšín na Slovensku, za účelom spoločného postupu pri presadzovaní návrhu národnostného zákona.

Návrh zákona o národnostných menšinách a o ich financovaní, ktorý Slovenská republika nemá a ktorý by mal okrem iného pojednávať aj o zriadení a fungovaní menšinových samospráv, spracoval predseda OSRS JUDr. Andrej Liga a bude súčasťou Programu rozvoja rusínskej národnostnej menšiny, prípravu ktorého OSRS finalizuje.

Ďalším krokom zástupcov rusínskej národnostnej menšiny bude začatie rokovaní s ostatnými národnostnými menšinami na Slovensku za účelom posilnenia vzájomnej spolupráce, ale najmä dosiahnutia čo najširšieho konsenzu a podpory pre pripravovaný národnostný zákon.

OSRS sa tiež zaoberal návrhom modelu prerozdeľovania finančných prostriedkov v dotačnom programe Úradu vlády SR „Kultúra národnostných menšín“. V minulom roku sa OSRS podarilo úspešne presadiť nový spôsob alokácie týchto financií medzi jednotlivé národnostné menšiny. Teraz chcú zástupcovia Rusínov presadiť aj model ďalšieho prerozdeľovania financií v rámci vlastnej menšiny tak, aby bola zachovaná kontinuálnosť tých projektov a aktivít, ktoré sú pre kultúrny život rusínskej národnostnej menšiny nevyhnutné. Pôjde najmä o podporu tlače, kníh, médií a najdôležitejších kultúrnych podujatí. Súčasťou modelu má byť aj možnosť, aby o prerozdelení rozpočtu rozhodla každý rok národnostná menšina sama podľa priorít, ktoré považuje v danom období za najdôležitejšie. Malo by sa tak predísť neefektívnemu čerpaniu dotácií a dôraz by mal byť položený na také aktivity, ktoré majú pridanú hodnotu v prospech zachovania a rozvoja kultúry národnostnej menšiny.

Pomerne rozsiahla časť rokovania OSRS bola venovaná aj otázke rusínskeho národnostného školstva. Na zasadaní OSRS sa preto zúčastnili aj odborníci a aktivisti, ktorí v tejto oblasti pôsobia, ako doc. A. Plišková z Prešovskej univerzity, E. Solejová z komisie pre národnostné školstvo Ministerstva školstva SR a Ľuba Kráľová, organizátorka rozsiahleho projektu večerných škôl rusínskeho jazyka pre deti a dospelých. Otázka rusínskeho národnostného školstva je jednou z priorít, ktoré budú obsahom pripravovaného Programu rozvoja rusínskej národnostnej menšiny.

Peter Medviď, hovorca OSRS

Viac info: www.pilip.sk