Závery z 10. Zasadania Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

Posted by & filed under .

ОКРУГЛЫЙ СТІЛ РУСИНІВ СЛОВЕНЬСКА
OKRÚHLY STÔL RUSÍNOV SLOVENSKA

ZÁVERY Z ROKOVANIA

Závery z 10. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

konaného 5. apríla 2014 v Prešove

1. Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) volí predsedníctvo OSRS v zložení:
1) predseda Andrej Liga,
2) člen zastupujúci organizácie (Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov) o. Maroš Prejsa,
3) člen zastupujúci organizácie (Karpatské drevené cerkvi) Daniela Galandová,
4) člen zastupujúci organizácie (Klub Rusínov Slovenska), člen Svetovej rady Rusínov Slavomír  Hirjak,
5) člen zastupujúci individuálnych členov Alexander Duleba.

Členmi predsedníctva ostávajú:
6) tajomník Milan Pilip, do r. 2015,
7) tlačový hovorca Peter Medviď, do r. 2015,
8) člen Výboru pre národnostné menšiny Rady vlády SR Ján Kaliňák (ex offo, nevolí sa OSRS)
9) člen Výboru pre národnostné menšiny Rady vlády SR Ján Lipinský (ex offo, nevolí sa OSRS)

2. OSRS poveruje Alexanda Dulebu ďalšou koordináciou spracovania programu rozvoja rusínskej národnostnej menšiny.

3. OSRS poveruje poslanca PSK Petra Krajňáka prerokovať s riaditeľkou Krajského pamiatkového úradu v Prešove možnosť zápisu farskej budovy v Rudlove, ktorá je rodným domom A. I. Dobrianskeho, do zoznamu pamiatkového fondu SR. OSRS ďalej poveruje Alexandra Dulebu prerokovať s poslancami Národnej rady SR možnosť doplnenia pamätného Dňa Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho do zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch. Podklady zašle J. Kaliňák.

4. OSRS poveruje J. Kaliňáka spracovať list, v ktorom OSRS podporí spôsob riešenia otázky SNM-Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku prostredníctvom odborného posúdenia zbierok a požiada o stretnutie s novým generálnym riaditeľom SNM. List zašle členom OSRS na pripomienkovanie.

5. OSRS vyjadruje podporu listu ministrovi vnútra SR o zriadení nápravy vo veci občianskeho združenia Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky, ktorý zašle Okresná organizácia Rusínkej obrody vo Svidníku zastúpená JUDr. A. Ligom.

6. OSRS vyjadruje nesúhlasné stanovisko so zmenou štatútu Výboru pre národnostné menšiny Rady vlády SR, podľa ktorej bude mať každá národnostná menšina vo výbore jeden hlas, keďže tento model nezohľadňuje počet obyvateľov prihlásených k jednotlivým národnostným menšinám. OSRS poveruje P. Medviďa zostavením textu tohto stanoviska OSRS, ktoré zašle členom OSRS na pripomienkovanie.

7. OSRS podporuje vyhlásenie Zakarpatskej oblastnej rady adresované Verchovnej rade Ukrajiny vo veci podpory rusínskeho jazyka ako jedného z regionálnych jazykov zo 7. marca 2014.

8. OSRS poveruje garantku pre hlavné inštitúcie T. Lattovú.

Zapísal: Milan Pilip, tajomník OSRS
V Prešove 5. apríla 2014