Závery z 9. Zasadania Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

Posted by & filed under .

ОКРУГЛЫЙ СТІЛ РУСИНІВ СЛОВЕНЬСКА
OKRÚHLY STÔL RUSÍNOV SLOVENSKA

ZÁVERY Z ROKOVANIA
Závery z 9. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska
konaného 18. januára 2014 v Prešove

1. OSRS poveruje V. Gerku zaslať pripomienky k návrhu Stratégie štátnej politiky SR pre mládež na roky 2014-2020 prostredníctvom elektronického formulára.

2. OSRS poveruje JUDr. Petra Krajňáka pripraviť doplňujúci text žiadosti o nápravu v súvislosti s prehlásením o Karpatskej lži a zaslať Petrovi Medviďovi ako podkladový materiál.

3. OSRS poveruje A. Ligu spracovať návrh listu ohľadne Štvrtej správy o implementácii Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín v Slovenskej republike a zaslať na pripomienkovanie členom OSRS v termíne do 5.2.2014.

4. OSRS poveruje A. Ligu spracovať návrh modelu menšinovej samosprávy.

5. OSRS poveruje I. Banduriča J. Kaliňáka pripraviť návrh listu adresovaného Pamiatkovému úradu SR s návrhom na zápis fary, ktorá je rodným domom A. I. Dobrianskeho do zoznamu pamiatkového fondu SR (na vedomie Matici Slovenskej a Gréckokatolíckemu arcibiskupstvu v Prešove). M. Prejsa overí, či bola Gréckokatolíckemu arcibiskupstvu v Prešove podaná žiadosť o asanáciu alebo odkúpenie tejto budovy.

6. OSRS poveruje I. Banduriča  a J. Kaliňáka spracovať návrh listu Ministerstvu kultúry SR ako reakciu na list GR SNM č. SNM-R/3262/2014-100 zo dňa 9.1.2014, s požiadavkou o stretnutie s ministrom kultúry SR. Návrh listu zašlú členom OSRS na pripomienkovanie v termíne do 22.1.2014. List bude odoslaný z úrovne OSRS

7. OSRS poveruje M. Pilipa rozoslať členom OSRS zoznam komisií zastupiteľstva PSK. Členovia OSRS zašlú svoje návrhy na zástupcov OSRS v týchto komisiách do 24.1.2014

8. OSRS schvaľuje dobrovoľný ročný príspevok.

Zapísal: Milan Pilip, tajomník OSRS

V Prešove 18. januára 2014