Závery z 8. Zasadania Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

Posted by & filed under .

ОКРУГЛЫЙ СТІЛ РУСИНІВ СЛОВЕНЬСКА

OKRÚHLY STÔL RUSÍNOV SLOVENSKA

ZÁVERY Z ROKOVANIA

Závery z 8. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

konaného 16. novembra 2013 v Prešove

1. OSRS poveruje A. Ligu spracovať návrh listu pre Radu Európy, aby sa zaoberala otázkou menšinovej samosprávy a otázkou rovnosti financovania národnostnej kultúry.

2. OSRS poveruje P. Medviďa spracovať návrh listu pre rektora Prešovskej univerzity, dekanov Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty a Pravoslávnej bohosloveckej fakulty, Gréckokatolícke arcibiskupstvo a Prešovské pravoslávne arcibiskupstvo, v ktorom OSRS požiada o zavedenie výučby rusínskeho jazyka na oboch bohosloveckých fakultách Prešovskej univerzity.

3. OSRS poveruje J. Kaliňáka skompletizovať zoznam odborníkov odporúčaných do komisie SNM pre posúdenie etnického pôvodu artefaktov v Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku.

4. OSRS poveruje V. Gerku skompletizovať návrh pripomienok k návrhu Stratégie štátnej politiky SR pre mládež na roky 2014-2021.

5. OSRS schvaľuje vyhlásenie o Karpatskej lži.

6. OSRS nesúhlasí s návrhom Výboru pre národnostné menšiny Rady vlády SR, podľa ktorého by mala každá národnostná menšina jedného zástupcu vo Výbore, nakoľko neodráža početnosť príslušníkov jednotlivých národnostných menšín.

Zapísal: Milan Pilip, tajomník OSRS

V Prešove 16. novembra 2013