Tlačová správa: Rusíni odmietajú zmeny vo Výbore. Medzi priestupky chcú dostať „Karpatskú lož“

Posted by & filed under .

 

Rusíni odmietajú zmeny vo Výbore. Medzi priestupky chcú dostať „Karpatskú lož“

Prešov, 16. Novembra 2013

Dnes v Prešove prebehlo v poradí ôsme zasadnutie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska (OSRS). Platforma pokračovala v práci na príprave svojho programu pre rozvoj rusínskej národnostnej menšiny, ale reagovala aj na dosiahnuté výsledky.

OSRS s potešením prijal informáciu o prijatí nových pravidiel alokácie finančných prostriedkov na podporu kultúry národnostných menšín. Je vidieť, že osnovou pre nový model financovania bol návrh Petra Štefaňáka, predsedu  organizácie molody.Rusyny, ktorý bol podporený OSRS a presadzovaný jeho zástupcami v Dočasnej pracovnej skupine zriadenej L. Nagyom. To, že sa z tohto modelu vychádzalo a naši zástupcovia našli väčšinovú podporu našich základných požiadaviek v Dočasnej zmiešanej skupine a vo Výbore pre národnostné menšiny a etnické skupiny, pokladáme za potešujúci úspech.  Zároveň však musíme kategoricky odmietnuť návrh, ktorý vo Výbore pre národnostné menšiny a etnické skupiny predniesol zástupca Srbov Stane Ribič a ktorý by mal meniť systém počtu hlasov jednotlivých menšín vo Výbore. Podľa Výborom schváleného návrhu by mala mať každá menšina len jeden hlas. To je pre Rusínov neprijateľné pretože neodzrkadľuje početnosť členov národnostných menšín. Zároveň OSRS upozorňuje, že ak by vládna Rada pre ľudské práva tento návrh schválila, nebol by dodržaný prísľub premiéra Roberta Fica, že v otázkach národnostných menšín bude dodržané status quo. Rusíni sú presvedčení, že najlegitímnejším spôsobom  rozhodovania o otázkach, ktoré sa týkajú členov národnostnej menšiny, je vytvorenie menšinových samospráv. Pokiaľ však funguje súčasný model, je nevyhnutné, aby bola zohľadnená proporcionalita hlasov vo Výbore podľa veľkosti národnostnej menšiny. OSRS zároveň poveril predsedu legislatívnej komisie A. Ligu spracovať návrh listu pre Radu Európy, v ktorom ju budú žiadať, aby odporučila Slovenskej republike zaoberať sa otázkou menšinovej samosprávy a otázkou rovnosti financovania národnostnej a majoritnej kultúry na Slovensku.

Platforma Rusínov dnes prijala ďalšie dôležité rozhodnutie, keď schválila Vyhlásenie o „Karpatskej lži“. Rusíni by touto formou chceli dostať medzi priestupky dodnes existujúce zámerné snahy neobjektívne informovať o historických skutočnostiach týkajúcich sa Rusínov. Takými snahami sú prezentovanie rusínskeho kultúrneho dedičstva ako dedičstva Ukrajincov, či zamieňanie národnosti Rusín za národnosť Ukrajinec alebo Rusín-Ukrajinec, falzifikácia histórie, čím sa popiera existencia štátom uznanej rusínskej národnosti. Takéto konanie sa navyše netýka len Slovenska. OSRS bude za toto konanie navrhovať priestupkovú zodpovednosť. Kompletný text Vyhlásenia o „Karpatskej lži“ bude OSRS publikovať v dohľadnej dobe.

Rusíni dnes pokračovali aj v pripomienkovaní materiálov, ktoré by mali vyústiť do predloženia programu pre rozvoj rusínskej národnosti na Slovensku a návrhu Zákona o národnostných menšinách. V najbližšej dobe sa budú snažiť kontaktovať s novozvolenými poslancami Prešovského samosprávneho kraja rusínskeho pôvodu, s ktorými by chceli komunikovať o základných prioritách pre rozvoj svojej menšiny a o podpore týchto priorít na úrovni kraja.

Je potešujúce, že Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove dnes prostredníctvom svojho zástupcu protopresbytera Maroša Prejsu oficiálne vstúpilo do OSRS ako riadny člen. Gréckokatolícka cirkev tak dala jasne najavo, že jej záleží a chce sa podieľať na dobre svojich veriacich rusínskeho pôvodu.

Peter Medviď, tlačový hovorca OSRS

Viac informácií o OSRS: www.pilip.sk, Kontakt: peter.medvid@gmail.com