Závery zo 7. Zasadania Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

Posted by & filed under .

ОКРУГЛЫЙ СТІЛ РУСИНІВ СЛОВЕНЬСКА

OKRÚHLY STÔL RUSÍNOV SLOVENSKA

ZÁVERY Z ROKOVANIA

Závery zo 7. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

konaného 28. septembra 2013 v Prešove

 1. OSRS poveruje pracovnú skupinu pre legislatívu zapracovať do návrhu zákona o právach národnostných menšín návrhy prerokované na zasadaní OSRS.

2. OSRS poveruje členov pracovnej skupiny pre školstvo zadefinovať požiadavky na štátne inštitúcie v oblasti školstva (koordinuje A. Duleba).

3. OSRS poveruje D. Galandovú spracovať pripomienky k prípravám programovacieho obdobia na roky 2014 až 2021.

4. OSRS poveruje V. Gerku spracovať pripomienky k návrhu Stratégie štátnej politiky SR pre mládež na roky 2014-2021 pre nasledujúce kolo medzirezortného a verejného pripomienkového konania.

5. OSRS poveruje A. Dulebu a M. Pilipa na účasť v delegácii pre doriešenie prezentácie kultúrneho dedičstva Rusínov nachádzajúceho sa v SNM – Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku, na úrovni Ministerstva kultúry SR.

6. OSRS poveruje P. Medviďa na vypracovanie návrhu stanoviska k prezentovanému programu strany Most-Híd – Vízie 2016.

7. OSRS poveruje P. Medviďa na vypracovanie návrhu vyhlásenia k situácii Rusínov na Ukrajine.

8. OSRS osloví Petra Štefaňáka dopracovať návrh alokácie financií v programe kultúra národnostných menšín pre špeciálnu komisiu Úradu vlády SR.

Zapísal: Milan Pilip, tajomník OSRS

V Prešove 28. septembra 2013