Závery zo 6. Zasadania Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

Posted by & filed under .

ОКРУГЛЫЙ СТІЛ РУСИНІВ СЛОВЕНЬСКА

OKRÚHLY STÔL RUSÍNOV SLOVENSKA

ZÁVERY Z ROKOVANIA

Závery zo 6. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

konaného 29. júna 2013 v Prešove

1. OSRS poveruje pracovnú skupinu pre legislatívu zapracovať do návrhu zákona o právach národnostných menšín otázky inštitucionálneho zastrešenia prostredníctvom:

–          podpredsedu vlády pre nár. menšiny,

–          rady vlády pre nár. menšiny so zmeneným charakterom na štátny orgán, resp. zriadenie úradu pre nár. menšiny,

–          prvok samosprávy ako prostriedok kreovania tohto orgánu.

2. OSRS berie na vedomie aktualizované zloženie pracovnej skupiny pre legislatívu v zložení:

–          Andrej Liga – garant

–          Milan Semančík

–          Peter Medviď

–          JUDr. Peter Krajňák

–          Ivan Bandurič

3. OSRS berie na vedomie aktualizované zloženie pracovnej skupiny pre samosprávu a regionálny rozvoj v zložení:

–          Daniela Galandová – garant

–          Milan Semančík

–          Andrej Liga

–          Michal Sekerák

–          Peter Sabo

–          Viliam Bartuš

4. OSRS poveruje členov pracovnej skupiny pre školstvo zadefinovať požiadavky na štátne inštitúcie v oblasti školstva. A. Duleba zároveň požiada M. Micenka o prípravu mediálnej kampane pre obce zameranú na rusínske národnostné školstvo.

5. OSRS poveruje D. Galandovú spracovať pripomienky k prípravám programovacieho obdobia na roky 2014 až 2020.

6. OSRS poveruje A. Dulebu pripraviť návrh materiálu k oblasti samosprávy a regionálneho rozvoja na pripomienkovanie obciam.

7. OSRS poveruje Vladimíra Gerku spracovať pripomienky k návrhu Stratégie štátnej politiky SR pre mládež na roky 2014-2020.

Zapísal: Milan Pilip, tajomník OSRS

V Prešove 29. júna 2013