UZNESENIE z 2. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

Posted by & filed under .

ОКРУГЛЫЙ СТІЛ РУСИНІВ СЛОВЕНЬСКА

OKRÚHLY STÔL RUSÍNOV SLOVENSKA

UZNESENIE

 z 2. zasadnutia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

konaného 1. decembra 2012 v Prešove

 1. Okrúhly stôl Rusínov Slovenska sa uzniesol:

a)      na potrebe svojho ďalšieho pôsobenia,

b) na oficiálnom názve tejto platformy „Okrúhly stôl Rusínov Slovenska“, skratka „OSRS“.

2. Okrúhly stôl Rusínov Slovenska:

a)      poveruje Alexandra Dulebu vedením platformy OSRS, zvolaním jej 3. zasadnutia v termíne 2. februára 2013 a vedením rokovaní s ostatnými subjektmi v rusínskom hnutí,

b)      žiada Úrad vlády Slovenskej republiky zohľadniť 38% nárast počtu obyvateľstva prihláseného k rusínskej národnostnej menšine počas sčítania obyvateľstva v roku 2011 pri alokácii finančných prostriedkov na podporu rusínskej národnostnej menšiny na rok 2013 a na ďalšie obdobia; poveruje Jána Lipinského a Jána Kaliňáka predniesť túto požiadavku na pôde Úradu vlády Slovenskej republiky,

c)      poveruje Milana Pilipa spracovaním zápisnice, uznesenia a vedením spisovej agendy z 2. zasadnutia OSRS,

d)      poveruje Petra Medviďa spracovaním a publikovaním tlačovej správy z 2. zasadnutia OSRS.

V Prešove, 1. decembra 2012

Zapísal: Milan Pilip