Tlačová správa: Okrúhly stôl Rusínov Slovenska poveril vedením platformy Alexandra Dulebu

Posted by & filed under .

Prešov, 1. Decembra 2012

Dňa 1. Decembra 2012 sa v Prešove uskutočnilo už druhé zasadanie okrúhleho stola Rusínov, ktoré bolo zvolané z iniciatívy člena Výboru pre národnostné menšiny Rady vlády SR za rusínsku národnostnú menšinu Mgr. Jána Kaliňáka.

Prítomní, medzi ktorými boli zástupcovia rusínskych organizácií, profesionálnych inštitúcií, nezaradení rusínski aktivisti ale aj úspešní a vplyvní rusínski podnikatelia, sa na tomto druhom rokovaní uzniesli, že v tejto otvorenej platforme, ktorá má zjednotiť rusínske hnutie na Slovensku, chcú pokračovať a oficiálne prijali názov Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (OSRS).  Vedením tejto novovznikajúcej platformy poverili známeho experta na zahraničnú politiku Doc. PhDr. Alexandra Dulebu, CSc.,  ktorý by mal zvolať jej tretie zasadnutie dňa 2. februára 2013. Duleba má od prítomných mandát aj na vedenie rokovaní s tými rusínskymi subjektmi, ktoré sa doteraz k tejto aktivite nevyjadrili, prípadne ju odmietli a snažiť sa s nimi dohodnúť ich participáciu a účasť za okrúhlym stolom.

OSRS sa v sobotu dohodol aj na tom, že Rusíni budú žiadať Úrad vlády Slovenskej republiky, aby zohľadnil 38% nárast počtu obyvateľstva, ktoré sa prihlásilo k rusínskej národnostnej menšine počas sčítania obyvateľstva v roku 2011, pri alokácii finančných prostriedkov na podporu rusínskej národnostnej menšiny na rok 2013 a taktiež na ďalšie obdobia. Predniesť túto požiadavku na pôde Úradu vlády SR by mali obaja rusínski členovia Výboru pre národnostné menšiny Ján Kaliňák a Ján Lipinský.

Okrúhly stôl Rusínov Slovenska je otvorenou platformou, ktorej cieľom je zjednotenie rusínskeho hnutie na Slovensku. Mal by byť koncepčnou, konzultačnou a informačnou platformou rusínskych organizácií, profesionálnych ustanovizní a osobností, ktorých činnosť je zameraná na obrodzovací proces Rusínov na Slovensku. OSRS by mal taktiež pripomienkovať materiály, ktoré chcú rusínski zástupcovia vo Výboru pre národnostné menšiny Rady vlády SR prednášať na jeho rokovaní.

Za OSRS: Peter Medviď