ПРЕДСЕДА ОСРС КУ ЗАКІНЧІНЮ СПИСОВАНЯ ЖЫТЕЛІВ / PREDSEDA OSRS K UKONČENIU SČÍTANIA OBYVATEĽOV

Posted by & filed under .

Дня 13-го юна закінчіло ся асістоване списованя жытелів на Словакії. Красна сімболіка, по тім, што сьме одсвятковали День Русинів. Дякуєме вшыткым вам, котры сьте при списованю думали на то, же русиньска народность є частьов вашой ідентіты і доповнює так розмаїтость Словакії. Віриме, же ку русиньскій народности ся приголосить векше чісло як то было при остатнім списованю десять років тому. Бо ціла декада несла ся в позітівній енерґії і неунавній роботі представителів інштітуцій, самосправы, здружінь ці добровольників.Завершіньом актівностей были кампані з назвов Рік русиньского села, а головно фінална кампань Сьме Русины. На різных онлайн і офлайн актівностях і наперек тырваючій пандемії співпрацовало 30 субєктів, 60 добровольників, представителі самосправ. Кампань доказала ословити понад 200 000 людей через соціалны сіті, зазначіла дакілько міліоновы чісла зборажінь візуалів кампані. Драгы і фреквентованы місця были лемованы веце як 110-ма білбордами, а першый раз і біґбордом. Поштовы скринкы сьме засобили 60 000 фалатками летаків, села плаґатами, радіо спотами, телевізію відеоспотами, прінтовы медії популарізачныма статями, соціалны сіті множеством інтересностей. Великым і в історії Русинів вынятковым успіхом є реалізація сполочной кампані, на котру надвязали поступно Русины в Польщі, Чеській републіці, Мадярьску, Сербії, Хорватії ці Румунії. Выужытя єднотного візуалного концепту і слоґану підкреслило важность співпраці Русинів жыючіх в різных енклавах в рамках країн Европы. Дякуєме вшыткым добровольникам, професіоналам і нашым особностям залученым до відеокампані, кедьже без них бы не годна была мати кампань такы розміры. А покля бы нам і кампань не принесла выснены штатістічны даны, принесла нам знаня, же співпраца і коордінація приносить довгодобы і мірятельны резултаты.

Петро Штефаняк, председа Округлого стола Русинів Словакії.

Dňa 13. júna sa ukončilo asistované sčítanie obyvateľov na Slovensku. Krásna symbolika, po tom, ako sme oslávili 12. júna Deň Rusínov. Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste pri sčítaní mysleli na to, že rusínska národnosť je súčasťou vašej identity a dotvára tak pestrosť Slovenska. Veríme, že k rusínskej národnosti sa prihlási vyšší počet ako to bolo pri poslednom sčítaní pred desiatimi rokmi. Celá dekáda sa totiž niesla v pozitívnej energii a neúnavnej práci predstaviteľov inštitúcií, samosprávy, združení, či dobrovoľníkov. Vrcholom aktivít boli kampane s názvom Rok rusínskej dediny, a najmä finálna kampaň Sme Rusíni. Na rôznych online a offline aktivitách aj napriek pretrvávajúcej pandémii spolupracovalo viac ako 30 subjektov, 60 dobrovoľníkov, predstavitelia samospráv. Kampaň dokázala osloviť viac ako 200 000 ľudí cez sociálne siete, zaznamenala niekoľko miliónové počty zobrazení vizuálov kampane. Cesty a frekventované miesta boli lemované viac ako 110 billboardami a prvýkrát aj bigboardom. Schránky sme zásobovali 60 000 kusmi letákov, obce plagátmi, rozhlas spotmi, televíziu videospotmi, printové média popularizačnými článkami, sociálne siete množstvom zaujímavostí. Veľkým a v histórii Rusínov výnimočným úspechom je realizácia spoločnej kampane, na ktorú nadviazali postupne Rusíni v Poľsku, Českej republike, Maďarsku, Srbsku, Chorvátsku či Rumunsku. Využitie jednotného vizuálneho konceptu a hesla podčiarklo dôležitosť spolupráce Rusínov žijúcich v rôznych enklávach v rámci krajín Európy. Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, profesionálom i našim osobnostiam zapojeným do videokampane, nakoľko bez nich by nemohla mať kampaň takéto rozmery. A ak by nám aj kampaň nepriniesla vytúžené štatistické ukazovatele, priniesla nám poznanie, že spolupráca a koordinácia prináša dlhodobé a merateľné výsledky.

Peter Štefaňák, predseda Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *