Роковацый порядок-Rokovací poriadok

Posted by .

 

Rokovací poriadok Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

Čl. 1. Okrúhly stôl Rusínov Slovenska

Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (ďalej len „OSRS“) je konzultačná platforma zástupcov organizácií a nezávislých osobností, ktoré spája záujem o rozvoj národnej identity, obhajobu ústavných práv a zvyšovanie kvality života Rusínov v Slovenskej republike (ďalej len „SR“).

Čl. 2. Ciele

OSRS ako konzultačná platforma slúži pre:

a)        vypracovanie a presadzovanie programu rozvoja rusínskej národnostnej menšiny v SR, vrátane stanovenia prioritných cieľov, hodnotenie a kontrolu ich plnenia;

b)        koordinovanie činnosti členov OSRS pri napĺňaní programu rozvoja rusínskej národnostnej menšiny v SR, rovnako ako i pri riešení jej aktuálnych problémov;

c)        pripomienkovanie legislatívy SR s dopadom na záujmy rusínskej národnostnej menšiny, vrátane materiálov predkladaných na rokovanie Výboru pre národnostné menšiny Rady vlády SR;

d)        prijímanie spoločných stanovísk pri obhajobe záujmov rusínskej národnostnej menšiny a ústavných práv občanov SR rusínskej národnosti, vrátane stanovísk voči rozhodnutiam vlády SR, resp. jednotlivých ministerstiev, štátnych a verejnoprávnych inštitúcií, rovnako ako i rozhodnutí orgánov na úrovni samosprávnych krajov a miestnych samospráv;

e)        zvýšenie demokratickej legitimity zastúpenia rusínskej národnostnej menšiny v príslušných poradných orgánoch vlády SR, samosprávnych orgánoch na krajskej a miestnej úrovni, vrátane verejnoprávnych inštitúcií s dosahom na záujmy Rusínov Slovenska, rovnako ako i ich zastúpenia v medzinárodných organizáciách;

f)         skvalitnenie komunikácie s vládou SR, inými organizáciami, verejnoprávnymi inštitúciami a politickými stranami na centrálnej, regionálnej a lokálnej úrovni pri obhajobe záujmov a ústavných práv občanov SR rusínskej národnosti, vrátane záujmov kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií s kľúčovým významom pre rozvoj rusínskej národnostnej menšiny;

g)        zapojenie podnikateľského sektora do podpory rozvoja národnostného života a posilňovania národného povedomia Rusínov Slovenska;

h)        zlepšenie informovanosti Rusínov o ich občianskych a ľudských právach, vrátane práv príslušníkov národnostných menšín garantovaných ústavou SR, rovnako ako i zlepšenie informovanosti majoritnej verejnosti a občanov SR hlásiacich sa k iným národnostiam o Rusínoch Slovenska a ich prínosu pre rozvoj SR.

Čl. 3. Členstvo

(1) Členstvo v OSRS je dobrovoľné.

(2) Členstvo v OSRS má dve formy: kolektívne členstvo (právnické osoby) a individuálne členstvo (fyzické osoby). Z hľadiska rozhodovacích právomocí sa členstvo v OSRS ďalej delí na riadne členstvo (s právom hlasu) a členstvo so štatútom pozorovateľa (bez práva hlasu).

(3) Kolektívnym členom OSRS sa môžu stať právnické osoby bez ohľadu na ich právny štatút, za predpokladu, že vyvíjajú aktivity, ktoré prispievajú k rozvoju národného povedomia, obhajobe ústavných práv a zvyšovaniu kvality života Rusínov Slovenska, resp. právnické osoby, ktoré sa rozhodli takéto aktivity začať vyvíjať.

(4) Individuálnym členom OSRS sa môžu stať fyzické osoby, ktoré dokážu prispieť k naplneniu cieľov OSRS (čl. 2) vďaka svojim profesionálnym skúsenostiam, verejným alebo súkromným aktivitám.

(5) Riadny člen OSRS má právo zúčastniť sa na zasadnutiach OSRS, navrhovať agendu OSRS, hlasovať pri prijímaní rozhodnutí na Zasadaní OSRS, voliť a byť volený do predsedníctva OSRS, zúčastňovať sa práce v odborných pracovných skupinách zriadených OSRS, byť poverený zastupovaním OSRS vo vzťahu s tretími stranami, byť garantom riešenia čiastkových úloh vyplývajúcich z programových cieľov OSRS (čl. 2).

(6) Člen OSRS so štatútom pozorovateľa má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach OSRS s poradným hlasom. V prípade záujmu, môže sa zapojiť do práce v odborných pracovných skupinách zriadených OSRS alebo zúčastniť sa na iných spoločných i čiastkových aktivitách OSRS za predpokladu súhlasu nadpolovičnej väčšiny riadnych členov OSRS.

(7) O členstve v OSRS rozhoduje predsedníctvo OSRS. Rozhodnutie predsedníctva o prijatí za člena alebo o ukončení členstva môže zmeniť Zasadanie OSRS.

(8) Žiadosť o členstvo v OSRS sa oznamuje tajomníkovi OSRS elektronickou alebo písomnou formou.

Čl. 4. Zasadanie OSRS

(1) Zasadanie OSRS je najvyšším orgánom OSRS. Je schopné uznášania, ak sú prítomní účastníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov. Ak kolektívneho člena zastupuje iba jeden prítomný účastník, jeho hlas má váhu príslušného počtu hlasov, ktorými kolektívny člen na Zasadaní OSRS disponuje. Ak sa kolektívny člen alebo individuálny člen nemôže zúčastniť zasadania, môže písomne splnomocniť iného člena OSRS svojim zastupovaním. Ak je prítomných menej účastníkov, Zasadanie OSRS sa stáva uznášaniaschopným po uplynutí 30 minút od oficiálne oznámeného začiatku rokovania. Zasadanie OSRS rozhoduje vo forme uznesení nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných hlasov.

(2) Účastníkmi Zasadania OSRS s právom hlasu sú:

a) zástupca/ovia kolektívneho člena OSRS s členskou základňou do 19 osôb, ktorý disponuje dvoma hlasmi,

b) zástupca/ovia kolektívneho člena OSRS s členskou základňou od 20 do 99 osôb, ktorý disponuje troma hlasmi,

c) zástupca/ovia kolektívneho člena OSRS s členskou základňou nad 100 osôb, ktorý disponuje štyrmi hlasmi,

d) zástupca/ovia školy s vyučovaním rusínskeho jazyka (v akejkoľvek forme), alebo s vyučovacím jazykom rusínskym, firmy, obce a inštitúcie, ktorý disponuje dvoma hlasmi,

e) individuálni členovia,

f) členovia predsedníctva.

(3) Každý kolektívny člen, ktorý má nárok na tri alebo štyri hlasy na Zasadaní OSRS, predloží k nahliadnutiu predsedovi OSRS a tajomníkovi OSRS menný zoznam svojich členov ešte pred rokovaním Zasadania OSRS. Ak kolektívny člen nepreukáže početnosť svojej členskej základne, má nárok len na dva hlasy na Zasadaní OSRS.

(4) Účastníkmi Zasadania OSRS s poradným hlasom sú:

a)        jeden zástupca kolektívneho člena so štatútom pozorovateľa,

b)        individuálni členovia so štatútom pozorovateľa.

(5) Zasadanie OSRS:

a)        prijíma rozhodnutia pre naplnenie programových cieľov OSRS v súlade s čl. 2 tohto rokovacieho poriadku;

b)        zriaďuje špecializované pracovné skupiny, menuje delegácie zástupcov OSRS a garantov pre splnenie čiastkových úloh vyplývajúcich z programových cieľov OSRS;

c)        rozhoduje o zložení predsedníctva OSRS a poveruje ho plnením úloh do ďalšieho Zasadania OSRS;

d)        rozhoduje o členstve v OSRS;

e)        schvaľuje a pozmeňuje rokovací poriadok OSRS.

(6) Zasadanie OSRS sa koná najmenej dvakrát ročne. Zvolať Zasadanie OSRS, vrátane mimoriadneho zasadania podľa potreby, môže samostatne predseda alebo predsedníctvo OSRS za predpokladu, že sa tak rozhodne nadpolovičná väčšina jeho členov. Predseda alebo predsedníctvo OSRS sú takisto povinní zvolať Zasadanie OSRS vždy v prípade, ak o to požiada minimálne jedna tretina riadnych členov OSRS.

Čl. 5. Predsedníctvo

(1) Predsedníctvo OSRS pozostáva z nasledujúcich siedmych členov: predseda, dvaja členovia Výboru pre národnostné menšiny Rady vlády SR (ex offo) za rusínsku národnostnú menšinu, jeden zástupca za kolektívnych členov OSRS, jeden zástupca za individuálnych členov OSRS, tajomník a tlačový hovorca.

(2) Členov predsedníctva volí Zasadanie OSRS nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných účastníkov so zohľadnením rotačného princípu v prípade funkcie predsedu, jedného zástupcu za kolektívnych členov OSRS a jedného zástupcu za individuálnych členov. Pre účely volebného aktu je zriadená volebná komisia v počte troch členov OSRS (zástupcov navrhnutých kolektívnymi členmi alebo individuálnymi členmi zvolenými nadpolovičnou väčšinou prítomných), ktorá si spomedzi seba zvolí predsedu. Zohľadnenie rotačného princípu znamená, že pri voľbe členov predsedníctva sú uprednostnené kandidatúry navrhnuté kolektívnymi členmi a individuálni členovia vždy podľa aktuálneho abecedného poradia riadnych členov OSRS. Členovia OSRS majú právo vzdať sa svojej kandidatúry a postúpiť toto právo ďalším členom v abecednom poradí. V prípade závažných dôvodov, Zasadanie OSRS môže dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov rozhodnúť o nezohľadnení rotačného princípu, navrhnúť a zvoliť iných kandidátov spomedzi individuálnych členov OSRS alebo kandidátov navrhnutých kolektívnymi členmi OSRS.

(3) Funkčné obdobie členov predsedníctva je:

a)        Funkčné obdobie predsedu je 3 roky, pričom platí zásada, že jedna a tá istá osoba, resp. členská organizácia a ňou poverená osoba, nesmie vykonávať funkciu predsedu OSRS viac ako dve po sebe idúce funkčné obdobia.

b)        Funkčné obdobie dvoch členov predsedníctva zastupujúcich rusínsku národnostnú menšinu vo Výbore pre národnostné menšiny Rady vlády SR ex offo zodpovedá ich obdobiu pôsobenia v tejto funkcii. V prípade, že ide zároveň aj o zástupcov kolektívnych členov OSRS, a zároveň v čase ich pôsobenia vo funkcii vo Výbore dochádza k voľbe nového člena predsedníctva OSRS za kolektívnych členov, organizácie, ktoré zastupujú, automaticky strácajú právo navrhnúť ďalšieho vlastného kandidáta do voľby za člena predsedníctva OSRS. Toto právo automaticky prechádza na ďalšieho kolektívneho člena OSRS v abecednom poradí.

c)        Funkčné obdobie člena predsedníctva zastupujúceho kolektívnych členov a člena zastupujúceho individuálnych členov OSRS je jeden rok. Pri ich voľbe prednostne platí rotačný princíp s výnimkou situácie podľa ustanovení predchádzajúceho bodu. Člen OSRS má právo vzdať sa kandidatúry a postúpiť toto právo ďalšiemu členovi v abecednom poradí.

d)        Funkčné obdobie tajomníka a tlačového hovorcu OSRS je dva roky. Tajomník a tlačový hovorca sú volení spomedzi členov OSRS, pričom kolektívni členovia majú právo navrhnúť kandidátov podľa vlastného uváženia. Pri ich voľbe sú rozhodujúce  profesionálne a osobnostné predpoklady. Tá istá osoba môže byť opätovne zvolená do funkcie tajomníka alebo tlačového hovorcu na nové funkčné obdobie bez obmedzenia.

(4) Predsedníctvo:

a)        zasadá podľa potreby na základe rozhodnutia predsedu, resp. nadpolovičnej väčšiny členov predsedníctva;

b)        rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov, rozhodujúci je hlas predsedu;

c)        zodpovedá za výkon rozhodnutí schválených na zasadaniach OSRS. Priebežne riadi, kontroluje a hodnotí aktivity OSRS medzi zasadaniami OSRS, vrátane práce špecializovaných odborných skupín, delegácií a garantov plnenia čiastkových úloh v súlade s mandátom, ktorý im udelilo Zasadanie OSRS;

d)        zastupuje OSRS v komunikácii s tretími stranami i verejnosťou. Má právo vydávať stanoviská v mene OSRS a rokovať so zástupcami tretích strán za účelom naplnenia programových cieľov OSRS podľa čl. 2 tohto rokovacieho poriadku;

e)        zodpovedá za prípravu programu zasadania OSRS, vrátane vypracovania koncepčných materiálov a podkladov k jednotlivým bodom rokovania;

f)         zodpovedá za zorganizovanie Zasadania OSRS;

g)        zabezpečuje vypracovanie aktuálnych stanovísk, resp. pripomienkové konanie legislatívnych a iných materiálov elektronickou poštou so všetkými členmi OSRS bez potreby zvolať Zasadanie OSRS, pokiaľ je to možné. Predsedníctvo zbiera pripomienky od členov OSRS, vyhodnocuje ich a vydáva záverečné znenie stanoviska, resp. formuláciu pripomienok k posudzovaným materiálom.

(5) Predseda:

a)      zodpovedá sa Zasadaniu OSRS za prácu predsedníctva,

b)      vedie schôdzu Zasadania OSRS s výnimkou volieb členov predsedníctva,

c)      reprezentuje OSRS vo vzťahoch s tretími stranami a pred verejnosťou.

(6) Tajomník:

a)      organizačne zabezpečuje prácu predsedu, predsedníctva a Zasadania OSRS;

b)      vedie spisovnú agendu predsedníctva a Zasadania OSRS, vrátane vyhotovenia zápisníc a uznesení z ich rokovaní;

c)      spravuje evidenciu členov OSRS;

d)      zabezpečuje elektronickú komunikáciu medzi členmi OSRS pre potreby pripomienkového konania;

e)      prevádzkuje internetovú stránku OSRS.

(7) Tlačový hovorca:

a)      zodpovedá za vzťahy OSRS s verejnosťou;

b)      zabezpečuje zverejnenie vyhlásení a tlačových správ OSRS;

c)      spolu s tajomníkom zodpovedá za obsahovú aktualizáciu internetovej stránky OSRS.

Čl. 6. Prechodné ustanovenie

Tento rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia Zasadaním OSRS.

Schválilo Zasadanie OSRS v Prešove dňa 2. februára 2013

Pozmenilo Zasadanie OSRS v Prešove dňa 20. apríla 2013

Pozmenilo Zasadanie OSRS v Prešove dňa 2. mája 2015

Pozmenilo Zasadanie OSRS v Prešove dňa 8. júna 2019

Pozmenilo Zasadanie OSRS v Prešove dňa 30. novembra 2019